• O nas
  • Nasze Grupy Zadaniowe

Nasze Grupy Zadaniowe

Grupa ds. podnoszenia świadomości

Zadanie: zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa i mediów o problemie nowotworów głowy i szyi.

Zadaniem grupy ds. podniesienia świadomości jest pogłębienie wiedzy społeczestwa i mediów o nowotworach głowy i poprzez promocję zdrowego stylu życia, informowanie o znaczeniu wczesnego wykrycia choroby dla efektów leczenia. Kulminacja tych działań będzie miała miejsce podczas Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi we wrześniu 2017.

Grupa ds. edukacji personelu medycznego

Zadanie: zwiększenie świadomości lekarzy rodzinnych na temat objawów raka głowy i szyi oraz zachęcanie do aktywnego włączenia się do opieki nad pacjentem z tym nowotworem.

Zadaniem tej grupy jest stworzenie narzędzi edukacyjnych dla personelu medycznego, lekarzy podstawowej opieki medycznej oraz specjalistów z innych dziedzin. Narzędzia te pomogą we wczesnyn diagnozowaniu i właściwem prowadzeniu pacjentów z rakiem głowy i szyi, dzięki upowszechnieniu wiedzy personelu medycznego na temat szyi objawów choroby i metodach diagnozy.

Grupa ds. platformy współpracy

Zadanie: rozwijanie współpracy członków Parlamentów  Europejskiego oraz krajowych,  a także wspieranie wymiany wiedzy między grupami wsparcia dla pacjentów.

Grupa robocza dąży do ścisłej współpracy z członkami Parlamentu Europejskiego, w celu włączenia tematu nowotworów głowy i szyi do unijnej agendy oraz krajowych programów polityki zdrowotnej  przez decydentów zajmującym się zdrowiem. Celem tych działań jest  zwiększenia odsetka wczesnych zmian oraz odpowiedniego prowadzenia pacjentów z nowotworem głowy i szyi.

Grupa ds. wsparcie psychologiczne

Zadanie: uświadomienie znaczenia psychologicznych narzędzi wsparcia dla chorych na raka głowy i szyi.

Grupa robocza ds. wsparcia psychologicznego ma na celu weryfikację aktualnych wyników badań oraz praktyki klinicznej, aby ocenić dostępne  obecnie wsparcie emocjonalne dla pacjentów z nowotworem głowy i szyi. Grupa opracuje rekomendacje, które następnie powinny zostać wdrożone na poziomie europejskim w celu wspierania  pacjenta podczas terapii.