Οι Ομάδες Εργασίας μας

Ομάδα Εργασίας για την Αύξηση της Ευαισθητοποίησης

Αποστολή της ομάδας εργασίας: η αύξηση της ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου στο γενικό πληθυσμό και στα μέσα ενημέρωσης.

Στόχος της ομάδας εργασίας για την Αύξηση της Ευαισθητοποίησης είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης  για τον καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου στο γενικό πληθυσμό και στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό γίνεται μέσω ενός εμπεριστατωμένου προγράμματος δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, και στην πιο έγκαιρη επίσκεψη, διάγνωση και παραπομπή στους επαγγελματίες υγείας, το οποίο κορυφώνεται με την μια ετήσια πανευρωπαϊκή εβδομάδα ευαισθητοποίησης που λαμβάνει χώρα τον Σεπτέμβριο.

Ομάδα Εργασίας για την Εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας (HCP)

Αποστολή της ομάδας εργασίας:η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα σημεία και τα συμπτώματα του καρκίνου της κεφαλής και του τραχήλου στους γενικούς γιατρούς (GP) και η ενθάρρυνση της βελτίωσης της φροντίδας των ασθενών.

Η ομάδα εργασίας για την εκπαίδευση των HCP στοχεύει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων που απευθύνονται σε ιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης, επαγγελματικές ομάδες και άλλους κλινικούς ιατρούς που παραπέμπουν ασθενείς.  Τα εργαλεία αυτά θα συμβάλλουν στην πιο έγκαιρη επίσκεψη σε ιατρό, διάγνωση και παραπομπή των ασθενών με καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου, και θα οδηγήσουν σε μια οικουμενική κατανόηση των σημείων και των συμπτωμάτων που θα πρέπει να αναζητούν οι επαγγελματίες υγείας κατά τη διάγνωση του καρκίνου της κεφαλής και του τραχήλου.

Ομάδα Εργασίας για την Οικοδόμηση Συνεργασίας

Αποστολή της ομάδας εργασίας: η επέκταση των σχέσεων με τα μέλη του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και η υποστήριξη της ανταλλαγής γνώσης μεταξύ όλων των ομάδων ασθενών.

Στόχος της ομάδας εργασίας για την Οικοδόμηση Συνεργασίας είναι να συνεργαστεί στενά με τα μέλη του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για την ανάδειξη του καρκίνου της κεφαλής και του τραχήλου στην Ευρωπαϊκή ατζέντα για την υγεία και την υποστήριξη των ομάδων για την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ τους και με άλλα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη στην Ευρώπη. Αυτό θα διευκολύνει τον απώτερο στόχο που είναι η ενθάρρυνση της πιο έγκαιρης επίσκεψης σε ιατρό, διάγνωσης και παραπομπής των ασθενών με καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου.

Ομάδα Εργασίας για τη Συναισθηματική Υποστήριξη

Αποστολή της ομάδας εργασίας: η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία των εργαλείων ψυχολογικής υποστήριξης για τους ασθενείς με καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου.

Στόχος της ομάδας εργασίας για τη Συναισθηματική υποστήριξη είναι να εξετάσει τα σημερινά δεδομένα/τη σημερινή κλινική πρακτική για την καλύτερη κατανόηση της συναισθηματικής υποστήριξης που είναι διαθέσιμη για τους ασθενείς με καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου.  Η ομάδα θα αναπτύξει συστάσεις για σημαντικές βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την υποστήριξη της πορείας του ασθενούς.